Output

  write “Hello”
  writeln “Hello”
  write.tab // or #9

  print “Hello”
  echo “Hello”

Formater for store and append

  output …
  @ variable output variable …
  @@ Comment
  @@? condition “output”
  @@! notcondition “output”

Direct output of block lines

store my.txt
  …
end

append my.txt
  …
end

Only output of write, writeln, …

output.store my.txt
  …
end

output.append my.txt
  …
end